Νομοθεσία

Ειδικαί κατ’ εξαίρεσιν άδειαι ξεναγήσεως

Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Αρθρου: Ειδικαί κατ’ εξαίρεσιν άδειαι ξεναγήσεως

 

 
Σχόλια: Το ανάμεσα στα ” ” κείμενο της παραγράφου 5 όπως προστέθηκε με την παράγραφο 32 του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α) και στη συνέχεια από το άρθρο 28 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α),
Κείμενο Άρθρου
1. Κατ’ εξαίρεσιν χορηγείται δι’ αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ: α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ξεναγού εις αλλοδαπούς ελληνικής καταγωγής διπλωματούχους της Σχολής Ξεναγών του ΕΟΤ συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων των αναφερομένων εν τω άρθρω 2 του παρόντος νόμου, πλην της υπό στοιχ. α’ της παρ. 1 του άρθρου τούτου.
2. Αι διατάξεις των άρθρ. 1 και 3 του παρόντος νόμου, έχουσιν εφαρμογήν και επί των υπό των ανωτέρω εδαφ. α’ και β’ προβλεπομένων περιπτώσεων χορηγήσεως αδειών.
3. Κατ’ εξαίρεσιν επιτρέπεται η χορήγησις δι’ αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ: α) Αδείας ξεναγήσεως άνευ αμοιβής εις αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία, εις ημεδαπούς και αλλοδαπούς εν ενεργεία καθηγητάς Ανωτάτων Σχολών των κλάδων της Αρχαιολογίας, ως και εις τους διευθυντάς και καθηγητάς των εν Ελλάδι αλλοδαπών Αρχαιολογικών Σχολών δια την προς εκπαιδευτικούς σκοπούς ξενάγησιν (διδασκαλίαν) των φοιτητών των. β) Αδεια ξεναγήσεως άνευ αμοιβής εις τους διευθυντάς και καθηγητάς των εν Ελλάδι αλλοδαπών Αρχαιολογικών Σχολών, ως και εις Ελληνας αρχαιολόγους προς ξενάγησιν ειδικών προσωπικοτήτων εις Μουσεία και χώρους εις ους ανεπτύχθη ή αναπτύσσεται η επιστημονική και η ανασκαφική των δραστηριότης.
4. Ωσαύτως κατ’ εξαίρεσιν εις περιπτώσεις ελλείψεως ξεναγού δυναμένου να ξεναγήση εις ωρισμένην γλώσσαν, βεβαιουμένης υπό της Διοικήσεως του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών, επιτρέπεται η ξενάγησις υπό μη αδειούχου ξεναγού, αδεία του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ, υπό την προϋπόθεσιν ότι δεν θα υφίσταται εργασιακή κρίσις εις το επάγγελμα των ξεναγών.
5. ” Μόνιμοι αρχαιολόγοι του Υπουργείου Πολιτισμού επιτρέπεται να πραγματοποιούν ξεναγήσεις χωρίς αμοιβή κατόπιν αδείας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς σε επίσημους προσκεκλημένους και αντιπροσωπείες που επισκέπτονται τη χώρα στο πλαίσιο διεθνών σχέσεων. Ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία επιτρέπεται να γίνονται και από τον εκπαιδευτικό που συνοδεύει τους φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές σχολείων “.