Νομοθεσία

Αναγνώρισις προγενεστέρας απασχολήσεως

Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Άρθρου: Αναγνώρισις προγενεστέρας απασχολήσεως
Σχόλια: Η ανωτέρω προθεσμία υποβολής αιτήσεως αναγνωρίσεως παρατάθηκε μέχρι 31 Δεκ. 1978 με το άρθρο 5 παρ. 11 Νόμ. 825/1978. Η μέσα στα ” ” τελευταία διάταξη προστέθηκε από το άρθρο 21 Νόμου 1027/1980, ΦΕΚ Α 49.

 

Οι εν άρθρω 6 του παρόντος ασφαλιζόμενοι ξεναγοί δύνανται να αναγνωρίσουν ως εν ασφαλίσει διανυθέντα τη αιτήσει των, υποβαλλομένη εντός εξ μηνών από της ισχύος του παρόντος, προγενέστερον χρόνον απασχολήσεώς των επί τη βάσει αδείας του ΕΟΤ ως ξεναγών μέχρι 5 ετών, αποδεικνυομένου, δι’ επισήμου βεβαιώσεως της αρμοδίας Οικονομικής Εφορίας, περί υποβολής αυτή δηλώσεως φόρου εισοδήματος προερχομένου εκ της ασκήσεως του επαγγέλματος του ξεναγού. Εν τη περιπτώσει ταύτη αναγνωρίζονται 200 κατ’ έτος ημέραι εργασίας, αι δε αντιστοιχούσαι εις ταύτας εισφοραί εργοδότου και ησφαλισμένου υπολογιζόμεναι επί του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου της κατωτάτης ασφαλιστικής κλάσεως του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταβάλλονται υπό του ΕΟΤ εντός τριών μηνών από της ειδοποιήσεως αυτού παρά του ΙΚΑ περί υποβολής του ανωτέρω αιτήματος μετά των σχετικών δικαιολογητικών.
“Το κατά τα ανωτέρω δικαίωμα αναγνωρίσεως του προγενεστέρου χρόνου απασχολήσεώς των έχουν, υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις και οι ξεναγοί, οι οποίοι ητιολογημένως δεν ήσκησαν προσωρινώς από 1.1.1977 έως 31.12.1979 το επάγγελμα του ξεναγού”.