Νομοθεσία

Λειτουργία Σχολής Ξεναγών

Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Άρθρου: Λειτουργία Σχολής Ξεναγών
Σχόλια: – Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 3105/2003 (Α΄29/10.2.2003), οι Σχολές Ξεναγών εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο και την παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α’).

 

1. Παρά τω Ελληνικώ Οργανισμώ Τουρισμού λειτουργεί Σχολή Ξεναγών, δι’ αποφάσεων δε του εποπτεύοντος τον ΕΟΤ Υπουργού, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσως καθορίζονται τα εκάστοτε χρονικά διαστήματα λειτουργίας αυτής.
2. Δια Κανονισμών ψηφιζομένων υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ και εγκρινομένων δι’ αποφάσεων του εποπτεύοντος τον ΕΟΤ Υπουργού δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως καθορίζονται: α) Ο τρόπος λειτουργίας της Σχολής Ξεναγών. β) Η σύνθεσις του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού αυτής. γ) Η διδακτέα ύλη. δ) Ο χρόνος φοιτήσεως. ε) Αι προϋποθέσεις ιδρύσεως Τοπικών Σχολών και ς) πάσα αναγκαία δια την λειτουργίαν των Σχολών λεπτομέρεια.
3. (Κυρούνται από της εκδόσεώς των διάφοροι προσωρινής ισχύος αποφάσεις περί ιδρύσεως και λειτουργίας της Σχολής Ξεναγών Αθηνών και των τοπικών τοιούτων).
4. Δι’ ομοίων αποφάσεων του εποπτεύοντος τον ΕΟΤ Υπουργού, εκδιδομένων μετά σύμφωνον γνώμην του Δ.Σ. του Οργανισμού, δύναται να ιδρύωνται Σχολαί Ξεναγών και εις άλλας πόλεις της Χώρας είτε γενικής εκπαιδεύσεως, είτε περιωρισμένης τοιαύτης εις θέματα τοπικού ενδιαφέροντος.