Νομοθεσία

Περί ξεναγών, ΄Αδεια επαγγέλματος ξεναγού

Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Λήμματα: Περί ξεναγών, ΄Αδεια επαγγέλματος ξεναγού

 

Πάσα γενική ή ειδική διάταξις αντικειμένη εις τας διατάξεις του παρόντος Νόμου καταργείται.