Νομοθεσία

Εποπτεία επί των ξεναγών – Κυρώσεις

Ημ/νία: 10.02.2003
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Αρθρου: Εποπτεία επί των ξεναγών – Κυρώσεις
Σχόλια: Το εντός ” ” τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 34 του ν. 3105/2003 (Α΄29/10.2.2003) και εν συνεχεία με τις παραγράφους 4, 6 και 7 του άρθρου 3 του Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ Α 102/2009)

 

1. Την εποπτείαν επί των ξεναγών ασκεί ο ΕΟΤ.
2. Εις τους ξεναγούς επιβάλλονται αι ακόλουθοι διοικητικαί κυρώσεις εις περίπτωσιν παραβάσεως των εκ των διατάξεων του παρόντος νόμου και των εις εκτέλεσιν αυτών εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων, καθηκόντων και υποχρεώσεών των: α) Επίπληξις. β) “Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού. Το ύψος του προστίμου είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης”. γ) Προσωρινή αφαίρεσις της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος δια χρονικόν διάστημα μέχρις εξ μηνών εφ’ όσον έχει επιβληθή η υπό στοιχ. β’ κύρωσις δις δια παραπτώματα διαπραχθέντα εντός μιας διετίας. Η προσωρινή αφαίρεσις της αδείας εκτελείται τρεις μήνας από της εκδόσεως της αποφάσεως περί επιβολής της ποινής. δ) Οριστική αφαίρεσις της αδείας, εφ’ όσον έχει επιβληθή υπό στοιχ. γ’ κύρωσις δις δια παραπτώματα διαπραχθέντα εντός μιας διετίας.
3. ” Oι διοικητικές κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης”
4. Αι διοικητικαί κυρώσεις επιβάλλονται μετά κλήσιν του παραβάτου προς παροχήν εξηγήσεων, τασσομένης προς τούτο προθεσμίας τουλάχιστον 30 ημερών.
5. ” Κατά των επιβαλλουσών τας διοικητικάς κυρώσεις αποφάσεων του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της επιτροπής του στοιχείου δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α), όπως αυτό ισχύει. ”
6. Η προσφυγή υποβάλλεται εις τον ΕΟΤ, εντός προθεσμίας 30 ημερών από της κοινοποιήσεως της επιβαλλούσης την κύρωσιν αποφάσεως, η δε επί ταύτης απόφασις δέον να εκδίδεται το βραδύτερον εντός δύο μηνών από της ασκήσεως της προσφυγής.
7. Η προσφυγή και η προς άσκησιν αυτής προθεσμία αναστέλλουν την εκτέλεσιν της προσβαλλομένης αποφάσεως.