Νομοθεσία

Ειδικώτερα καθήκοντα ξεναγών

Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Άρθρου: Ειδικώτερα καθήκοντα ξεναγών
Σχόλια: Η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε έξι μήνες με την 539027/1978 Απόφ. Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως).

 

Δι’ αποφάσεως του εποπτεύοντος τον ΕΟΤ Υπουργού εκδοθησομένου μετά σύμφωνον γνώμην του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΤ και δημοσιευθησομένης δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εντός έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος, θέλουσι καθορισθή τα εκ της ασκήσεως του επαγγέλματος του ξεναγού ειδικώτερα καθήκοντα και υποχρεώσεις αυτών δια συνταχθησομένου Κανονισμού. Η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθή εφ’ άπαξ επί εν εισέτι εξάμηνον δι’ αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως.