Νομοθεσία

Επέκτασις αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ξεναγού

Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Άρθρου: Επέκτασις αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ξεναγού

 

1. Αι μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου χορηγηθείσαι υπό του ΕΟΤ άδειαι ασκήσεως επαγγέλματος ξεναγού εις τους αποφοίτους των υπό την εποπτείαν του ΕΟΤ εν Ρόδω, Κρήτη και Κερκύρα λειτουργησάσων Σχολών, ως και της εν Θεσσαλονίκη λειτουργησάσης Σχολής Ξεναγών Βορείου Ελλάδος δύνανται να επακταθώσι δι’ ολόκληρον την Επικράτειαν εφ’ όσον οι κάτοχοι αυτών υποστούν εξέτασιν εις όσην εκ της διδασκομένης ύλης της Σχολής Ξεναγών Αθηνών δεν εξητάσθησαν κατά την λήψιν του πτυχίου του ξεναγού. 2. Η ως άνω εξέτασις θα λαμβάνη χώραν το α’ τρίμηνον εκάστου ημερολογιακού έτους μερίμνη της Σχολής Ξεναγών Αθηνών, ήτις και θα καθορίζη την εξεταστέαν ύλην ως και τους εξεταστάς καθηγητάς εκ των διδασκόντων εις την Σχολήν τα σχετικά μαθήματα.