Νομοθεσία

Κοινωνική ασφάλιση ξεναγών

Ημ/νία: 10.02.2003
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Άρθρου: Κοινωνική ασφάλιση ξεναγών
Σχόλια: Το παρόν άρθρο αντικαταστάθηκε με τη παρ. 1 άρθρου 24 Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α 128) και εν συνεχεία αντικαταστάθηκε με τη παρ. 4, άρθρο 36, Ν. 3105/03 (ΦΕΚ Α 29, 10.2.03)

 

1. Οι ασκούντες το επάγγελμα του ξεναγού κατά τις διατάξεις του παρόντος υπάγονται από 1ης Ιανουαρίου 1977 στην ασφάλιση του I.Κ.Α. για όλους τους κλάδους ασφαλίσεώς του, σύμφωνα με τη νομοθεσία που το διέπει.
2. Οι ξεναγοί οφείλουν, για κάθε παρεχόμενη εργασία, σχετική με το επάγγελμά τους, να εκδίδουν δελτίο παροχής υπηρεσιών, από τριπλότυπο μη θεωρημένο, αντίγραφο δε αυτών να υποβάλλουν στο Ι.Κ.Α. υποκατάστημα Πλατείας Συντάγματος, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου. Οι ξεναγοί υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με τα αντίγραφα αποδείξεών τους και αναλυτική κατάσταση κατάλληλα συμπληρωμένη, τα δε τουριστικά γραφεία ανάλογη αναλυτική κατάσταση. Σε περίπτωση μη υποβολής στο Ι.Κ.Α.. των δελτίων παροχής υπηρεσιών του προηγούμενου εδαφίου εντός της οριζόμενης προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του ημερολογιακού τριμήνου, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις του I.Κ.Α. και επιβάλλονται κυρώσεις στους ξεναγούς για καθυστέρηση καταβολής εισφορών.
3. Οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τόσο τον εργοδότη όσο και τον ασφαλισμένο (ξεναγό) παρακρατούνται στο σύνολό τους από τα τουριστικά γραφεία, τις λοιπές επιχειρήσεις, το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. προς τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι ξεναγοί και αποδίδονται προς το Ι.Κ.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου. Προκειμένου περί ξεναγών που παρέχουν υπηρεσίες σε μεμονωμένους περιηγητές και εν γένει σε φυσικό ή νομικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου αποδίδονται στον τραπεζικό λογαριασμό του Ι.Κ.Α. εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου με ευθύνη των ξεναγών. Ως εργοδότες έναντι του I.Κ.Α. θεωρούνται στην περίπτωση του εδαφίου α’ της παραγράφου 3 τα τουριστικά γραφεία και οι λοιπές επιχειρήσεις, στη δε περίπτωση του εδαφίου β’ της ίδιας παραγράφου, οι ίδιοι οι ξεναγοί.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 710/1977(ΦΕΚ283 Α) έχουν εφαρμογή και για τους ξεναγούς που αποφοίτησαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.”