Νομοθεσία

Όροι και προϋποθέσεις κατατάξεως των ξεναγών εις ασφαλιστικές κλάσεις

Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Άρθρου: Όροι και προϋποθέσεις κατατάξεως των ξεναγών εις ασφαλιστικές κλάσεις

 

1. Δια την κατάταξιν του ξεναγού εις ασφαλιστικήν κλάσιν προς λήψιν παροχών, μερίμνη του αρμοδίου Υποκαταστήματος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεως αθροίζονται, αι, εκ της εν παρ. 3 του άρθρου 6 αναφερομένης καταστάσεως αποδοχαί του ημερολογιακού έτους εκάστου ξεναγού και διαιρούνται δια του αριθ. 300. Ο διαιρέτης (300) αποτελεί εν προκειμένω τας εν ασφαλίσει ημέρας εργασίας του ξεναγού, το δε προκύπτον πηλίκον εάν είναι ίσον ή μεγαλύτερον του ισχύοντος την 31ην Δεκεμβρίου του δι’ ο η κατάταξις έτους, ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου ή εργατρίας, αποτελεί το μέσον ημερομίσθιον βάσει του οποίου ο ξεναγός εντάσσεται εις την ισχύουσαν την 31ην Δεκεμβρίου αντίστοιχον ασφαλιστικήν κλάσιν.
2. Εάν το εκ της διαιρέσεως της προηγουμένης παραγράφου προκύπτον πηλίκον είναι μικρότερον του κατά την 31ην Δεκεμβρίου του εις ο αφορά η κατάταξις έτους ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου ή εργατρίας, το σύνολον των αποδοχών της προηγουμένης παραγράφου διαιρείται δια του ως είρηται ημερομισθίου. Ο διαιρέτης αποτελεί εν προκειμένω το μέσον ημερομίσθιον του ξεναγού, το δε προκύπτον πηλίκον τον αριθμόν των εν ασφαλίσει ημερών εργασίας του έτους.
3. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν το κατά την παρ. 1 του παρόντος προκύπτον μέσον ημερομίσθιον είναι μεγαλύτερον του τεκμαρτού τοιούτου της ανωτάτης εκάστοτε ισχυούσης ασφαλιστικής κλάσεως, αι αναλογούσαι επί πλέον καταβληθείσαι εισφοραί της μερίδος του ησφαλισμένου επιστρέφονται εις τον ξεναγόν κατά την διαδικασίαν του άρθρου 31 του Κανονισμού Ασφαλίσεως του ΙΚΑ.
4. Επί των δια του άρθρου 6 του παρόντος ασφαλιζομένων ξεναγών έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 28 του Α.Ν. 1846/51 ως αύται προσετέθησαν υπό της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 4104/1960.