Νομοθεσία

Προϋποθέσεις χορηγήσεως αδείας

Ημ/νία: 1.7.2009
Ημ/νία Ισχύος: 1.7.2009
Τίτλος Άρθρου: Προϋποθέσεις χορηγήσεως αδείας
  Το άρθρο 2 τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 3766/2009 (ΦΕΚ Α 102/2009)

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του παρόντος, άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ξεναγού χορηγείται:
α) σε Έλληνες πολίτες και σε υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόχους διπλώματος της Σχολής Ξεναγών του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων δδ΄ και εε΄ της περίπτωσης β΄.
β) σε υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόχους τίτλου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που απαιτείται από την αρμόδια αρχή στο κράτος-μέλος προέλευσής τους για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού και οι οποίοι:
αα) διαθέτουν επαρκή γνώση του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής ιστορίας και αρχαιολογίας, που αποδεικνύεται από την επιτυχή παρακολούθηση σχετικών μαθημάτων στο πλαίσιο κύκλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
ββ) έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση σε εκπαιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ιστορικά μνημεία της Ελλάδος.
γγ) οι υποψήφιοι κρατών-μελών της Ε.Ε. εκτός Ελλάδας και οι αλλοδαποί ελληνικής καταγωγής θα πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου «Γ» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή του Διδασκαλείου της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας.
δδ) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους υπηκόους κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα
εε) δεν έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση της νομοθεσία περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, εθνικού νομίσματος και αρχαιοτήτων η για αδικήματα που συνεπάγονται τη στέρηση, έστω και προσωρινή, των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
2. Η συνδρομή των προϋποθέσεων των στοιχείων αα), ββ) γγ) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 κρίνεται από πενταμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, και αποτελείται από έναν υπάλληλο του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού, έναν εκπρόσωπου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, έναν εκπρόσωπο του ΟΤΕΚ, ένα μέλος του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) με εκπαιδευτική εμπειρία στις Σχολές Ξεναγών του ΟΤΕΚ κι έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών που ορίζεται από αυτή. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη λειτουργία της επιτροπής.
3. Καταδίκη, κατά τα εν τη προηγουμένη παραγράφω οριζόμενα, επερχομένη μετά την χορήγησιν της αδείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την ακύρωσιν αυτής, βεβαιουμένην δι’ αποφάσεως του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ.
4. Το πτυχίον της Σχολής Ξεναγών του ΕΟΤ δεν απαιτείται προκειμένου περί των Ελλήνων πολιτών των υπεστάντων μέχρι της 31ης Δεκ. 1974 επιτυχώς εξετάσεις ενώπιον Επιτροπής συσταθείσης κατ’ άρθρ. 2 του Νόμου 5161/1931 και λαβόντων προσωρινών άδειαν ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ξεναγού”.