Νομοθεσία

Ταυτότητα ξεναγού

Ημ/νία: 27.09.1977
Ημ/νία Ισχύος: 27.09.1977
Τίτλος Αρθρου: Ταυτότητα ξεναγού

 

1. Δια την άσκησιν του επαγγέλματος του ξεναγού, χορηγείται υπό του ΕΟΤ εις τον Ξεναγόν δελτίον ταυτότητος, άνευ του οποίου απαγορεύεται η άσκησις υπ’ αυτού οιασδήποτε ξεναγήσεως, ή προσφοράς οιασδήποτε υπηρεσίας εμπιπτούσης εις τον κύκλον των κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόμου υπηρεσιών του ξεναγού. 2. Το δελτίον ταυτότητος θεωρείται κατ’ έτος υπό του ΕΟΤ, εφ’ όσον ο κάτοχος αυτού έχει εκπληρώσει απάσας τας εκ της κοινωνικής ασφαλίσεώς του απορρεούσας οικονομικάς υποχρεώσεις του.